Řešené projekty

Činnosti VÚV TGM, v. v. i., s výrazně výzkumným charakterem se týkají především předmětu hlavní činnosti ústavu uvedené ve zřizovací listině veřejné výzkumné instituce. V oblasti další a jiné činnosti jsou prováděny odborné práce, jejichž cílem je aplikace výzkumných výsledků pro nejrůznější uživatele především z veřejné a nekomerční sféry. V této oblasti poskytuje VÚV TGM, v. v. i., podporu výkonu státní správy a řeší úkoly v kompetenci MŽP ČR. Odborné úlohy jsou řešeny i v rámci projektů vyhlašovaných různými poskytovateli podpory.

Hodnocení výsledků řešení výzkumných projektů a komerčních zakázek vyplývá zejména z výsledků zavedených v Informačním systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI), obsahujícím mimo jiné i Rejstřík informací o výsledcích (RIV), ale i dalších významných výstupů odborné činnosti.

Ačkoliv je většina projektů v ústavu řešena výzkumnými týmy složenými z pracovníků několika útvarů (více oddělení jednoho odboru nebo i několika odborů), je evidence těchto projektů (úkolů), vedená v HEIS VÚV, vázána na hlavního řešitele a výzkumný odbor, v němž je zaměstnán. Stejný princip platí i v případě, že je projekt v rámci ústavu dále rozdělen na subprojekty (dílčí úkoly).

Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v. v. i., a jejich výstupů je vedena za každý referenční rok řešení úkolu (dílčího úkolu) a obsahuje kromě informací, jako jsou např. vedoucí řešitel, odbor, řešitelé, termín zahájení úkolu (dílčího úkolu), termín ukončení úkolu (dílčího úkolu) a anotace, i archiv výstupů a datových sad. Tyto výstupy a datové sady mají různou úroveň dostupnosti (např. řešitel, HEIS VÚV – veřejně přístupné, HEIS VÚV – jen pro uživatele VÚV (intranet), VÚV TGM, v. v. i. – vybrané odbory, zadavatel, jiná). Z hlediska sběru dat mají evidované úkoly i dílčí úkoly stejnou úroveň důležitosti (rozsah evidovaných údajů je totožný).

Rozcestník na některé samostatné internetové stránky řešených projektů je dostupný i na domovské stránce HEIS VÚV. V části Aktuální činnosti a projekty jsou dostupné samostatné internetové stránky dalších projektů, nejstarší takto prezentované projekty jsou dostupné v části Archiv stránek projektů (ve spodní části stránky).

Odkazy na samostatné internetové stránky dalších projektů, které nejsou publikovány prostřednictvím HEIS VÚV, jsou uvedeny na stránkách příslušných útvarů (odborů a oddělení), a to vždy na záložce Řešené projekty.

V této části je možné vyhledávat údaje z výše uvedené evidence projektů (úkolů) podle vybraných parametrů. Některé úkoly (dílčí úkoly) jsou zde v případech, kdy to bylo technicky proveditelné, prezentovány v agregované formě, a to za všechny jejich referenční roky. V případě takto agregovaných údajů o úkolu je referenčním rokem poslední rok řešení v případě již ukončeného úkolu, nebo poslední dostupný (vyplněný) rok řešení v případě dosud neukončeného úkolu.

V seznamu řešitelů jsou uvedeni řešitelé, kteří jsou v současnosti aktuálními zaměstnanci ústavu. V případě vyhledávání projektů řešených řešiteli, kteří v seznamu řešitelů nejsou (mateřská nebo rodičovská dovolená, ukončení zaměstnaneckého poměru), je třeba použít k vyhledávání příjmení a/nebo jména fulltext. Jména takových řešitelů pak, byli-li hlavními řešiteli, nejsou ve výpisu vyhledaných projektů aktivními odkazy zobrazujícími pracovní vizitky.