//
Skrýt nabídku

Řešené projekty

 
Název projektuReferenční rokHlavní řešitelStránky projektu
Aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů2020Ing. Hana Nováková Ph.D.
Bilance, kontrola a hodnocení v oblasti ochrany množství a jakosti vod2020Ing. Jiří Dlabal
Datová podpora výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství a příprava kartografických výstup2020Ing. Tomáš Fojtíkwww.dibavod.cz
Dopady emisí z atmosférické depozice na vodní prostředí v modelových povodích se zohledněním klimatických podmínek2020Mgr. Silvie Semerádováhttps://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/atmosferickadepozice/
GIS, datový sklad a DIBAVOD ve VUV TGM, v.v.i.2020Ing. Tomáš Fojtíkwww.dibavod.cz
Identifikace zdrojů původu a množství znečištění (především PAU, těžkých kovů a dusíku) ve vodě2020Mgr. Silvie Semerádová
Možnost využití satelitních dat ve vodním hospodářství2020Ing. Václava Maťašovská
Podklady pro hodnocení podle čl. 15 Směrnice 2000/60/ES2020Ing. Petr Vyskoč
Podpora účasti ČR v aktivitách Stáleho výboru Sasko a Stálého výboru Bavorsko Česko - německé komise2020Ing. Marie Kalinová
Podpora účasti ČR v aktivitách mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL)2020Ing. Marie Kalinová
Predikce vývoje zabezpečenosti vodních zdrojů v ČR do r. 2050 v podrobnosti krajů v závislosti na změně klimatu2020Ing. Petr Vyskočhttps://www.centrum-voda.cz
Provoz HEIS VUV a zajištění publicity projektů2020Ing. Petr Vyskoč
Reporting emisí do vodního hospodářství2020Mgr. Silvie Semerádová
Reporting koupacích vod - aktualizace vymezení2020Ing. Tomáš Fojtík
Sběr informací o úkolech/zakázkách řešených ve VUV TGM, v.v.i.2020Ing. Jiří Dlabalhttps://heis.vuv.cz/db/ukoly
Souhrnné vyhodnocení výsledků vodohospodářské bilance současného a výhledového stavu množství povrchových vod v dílčích povodích Horní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje2020Ing. Petr Vyskoč
Systém evidence ochranných pásem vodních zdrojů v ČR2020Ing. Hana Nováková Ph.D.
TA04020765 Vývoj metodických, plánovacích a monitorovacích opatření pro řešení problematiky fragmentace říční sítě ČR2020Mgr. Aleš Zbořilwww.damipr.cz
Udržitelnost projektu BV MVČR VG201020140102020Ing. Hana Nováková Ph.D.
Udržitelnost projektu TD020020: Zvýšení efektivnosti využívání vod posílením ekonomických nástrojů2020Ing. Lubomír Petružela CSc.