//
Skrýt nabídku

Solved Projects

 
Project TitleReference YearPrincipal ResearcherProject Website
3D modelování vybraných variant dělení průtoků v nátokových galeriích2021Ing. Jiří Procházka
Aktualizace národních plánů povodí2021RNDr. Hana Prchalová
Analýza změn vodního režimu pozemků a vodních toků na území Krkonošského národního parku vyvolaných sítí pozemních komunikací2021Ing. Luděk Strouhal Ph.D.
Cli OP Thaya ATCZ236_Vlivy změny klimatu na povodí řeky Dyje2021Ing. Adam Vizina
Databáze o jakosti surové vody podle vyhlášky č.428/2001 Sb.2021Ing. Anna Hrabánková https://heis.vuv.cz/projekty/jakostsurovevody
Fyzikální model-Posouzení záměrů Trojská kotlina2021Ing. Jan Hlom
Hodnocení stavu a vývoje přírodních zdrojů podzemních vod pomocí měřených hladin podzemní vody v kombinaci s podzemním (základním) odtokem2021RNDr. Josef V. Datel Ph.D.https://www.perun-klima.cz/
Hodnocení změn infiltrace v urbanizovaném území2021Ing. Rolf Rodrígez Fonseca
Kontaminace horninového prostředí2021Doc.RNDr. Zbyněk Hrkal CSc.
Kvantitativní odhad rizik hydrometeorologických jevů a jejich očekávaných změn v průběhu 21. století2021Ing. Roman Kožín
Modernizace rejd PK Modřany - fyzikální model - doplňující měření2021Ing. Jan Hlom
Monitoring vlivu revitalizace meandru Jordán na Orlici na podzemní vody2021Mgr. David Rozman
Měření dotace podzemní vody z povrchového toku2021Mgr. David Rozman
Podpora činností v procesu plánování v oblasti vod v roce 20212021RNDr. Hana Prchalová
Posouzení možnosti jímání hlubší zvodně na lokalitě Ivančice2021Doc.RNDr. Zbyněk Hrkal CSc.
Potenciál a rizika závlah na území ČR v měnícím se klimatu2021Ing. Adam Vizina
Potenciál využití suchých nádrží v rámci hospodaření s vodou v krajině2021Ing. Pavel Balvín
Predikce, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu v Česku2021Ing. Adam Vizinahttps://www.perun-klima.cz/
Pro deficitní oblasti (viz dílčí cíl 1.2) posoudit možná opatření ve vazbě na předpokládané scénáře změny klimatu jako např. převody vody, umělá infiltrace, ochrana a podpora podzemních vodních zdrojů, změna manipulace či navýšení zásobního prostoru2021Ing. Anna Hrabánkováhttps://www.centrum-voda.cz/
Projekt Nitrátová směrnice - monitoring vod na období 2018-20212021Ing. Anna Hrabánková