//
Skrýt nabídku

Požadavky Evropské komise na zavedení systematického monitoringu SARS-CoV-2 v odpadních vodách jsou čeští výzkumníci připraveni splnit

30. 3. 2021

Evropská komise vyzvala v dokumentu Doporučení Evropské komise na zavedení systematického monitoringu SARS-CoV-2 v odpadních vodách ze dne 17. 3. 2021 (dostupné zde) členské státy k zavedení monitoringu viru SARS-CoV-2 v nečištěných odpadních vodách v čistírnách odpadních vod za účelem určení úrovně výskytu koronaviru SARS-CoV-2 v populaci nebo v zájmové komunitě a nastavení systému včasného varování pro trvalý epidemiologický monitoring.

Od dubna 2020 se Výzkumný ústav vodohospodářaský T. G. Masaryka, v. v. i. (VÚV TGM), ve spolupráci s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i. (VÚVeL), zabývá problematikou stanovení koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách s cílem vytvoření funkčního a efektivního systému včasného varování před nástupem epidemie a následné sledování jejího průběhu pro účely nastavování účinných opatření k regulaci epidemie. Detekce přítomnosti viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách je prováděna pomocí RT-qPCR analýzy. V současné době je možné s využitím vlastní optimalizované metodiky stanovení koronaviru SARS-CoV-2 detekovat jednotky nakažených obyvatel napojených na ČOV středně velkého města. Čeští výzkumníci na základě dosavadních zkušeností nabízejí návrh řešení a realizaci epidemiologického monitoringu podle doporučení EK v podmínkách ČR.

Pilotní monitoring přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách byl ve VÚV TGM zahájen na jaře 2020 záhy po zjištění výskytu koronaviru SARS-CoV-2 v České republice a pokračoval na podzim 2020 během druhé vlny epidemie. Během této doby bylo odebráno přes 450 vzorků odpadních vod z přibližně 50 ČOV z celé České republiky. Z toho bylo již analyzováno více než 130 vzorků z jarní vlny epidemie, pozitivní výsledek výskytu koronaviru SARS-CoV-2 byl zjištěn u 15 % z nich. To ukazuje na vysokou citlivost metody, s ohledem na velmi nízké procento pozitivních osob z počtu obyvatel napojených na příslušnou ČOV.

Velmi důležitým prvkem zvoleného přístupu je, kromě optimalizace vzorkování a metodiky analýz, především metodika pro správnou interpretaci výsledků – způsob, jak modelovat pomocí dat získaných ze stanovení SARS-CoV-2 v odpadní vodě šíření onemocnění v populaci nebo zájmové komunitě. Zde je třeba zohlednit rozdíly mezi typy a charakterem spádové oblasti kanalizační sítě čistíren odpadních vod. Tyto parametry mohou interpretaci výsledků významně ovlivňovat.

Obdobná testování jsou prováděna výzkumnými týmy v mnoha zemích světa, do mezinárodních aktivit je zapojen i VÚV TGM, přičemž je také v kontaktu s dalšími subjekty aktivními v dané problematice v ČR (VÚVeL, SZÚ, SOVAK, VŠCHT aj.).

V současné době je ve spolupráci VÚV TGM, VÚVeL a 1. LF UK řešen projekt Využití monitoringu odpadních vod jako nástroje včasného varování před vznikem epidemiologické situace (COVMON, identifikátor VI04000017) podpořený z Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 (BV III/1-VS), jehož cílem je vypracování Metodiky využití monitoringu rizikových biologických agens a biomarkerů v komunálních odpadních vodách jako nástroje pro včasné epidemiologické varování a optimalizace analytického postupu v Metodice detekce vybraných rizikových mikrobiologických agens pomocí PCR v odpadních vodách.

Průběžné výsledky byly publikovány:

Časopis SOVAK – odesláno do tisku 12. 3. 2021: Hana Mlejnková, Kateřina Sovová, Lucie Jašíková, Petra Vašíčková, Věra Očenášková, Lucia Gharwalová, Alena Fialová, Eva Juranová: MONITORING KORONAVIRU SARS-COV-2 V ODPADNÍCH VODÁCH V ČR PRO VYUŽITÍ V SYSTÉMU VČASNÉHO PROTIEPIDEMICKÉHO VAROVÁNÍ

MLEJNKOVÁ, H., SOVOVÁ, K., JAŠÍKOVÁ, L., VAŠÍČKOVÁ, P., OČENÁŠKOVÁ, V., JURANOVÁ, E., FIALOVÁ, A. (2021): Koronavirus SARS-CoV-2 v odpadních vodách v ČR. In: Říhová Ambrožová, J., Petráková Kánská, K. Vodárenská biologie 2021, Praha 10. - 11. 2. 2021, s. 33-40. ISBN 978-80-88238-19-5.

MLEJNKOVÁ, H., SOVOVÁ, K., OČENÁŠKOVÁ, V., JURANOVÁ, E., JAŠÍKOVÁ, L., VAŠÍČKOVÁ, P. a FIALOVÁ, A. (2021) Monitoring koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách – co nám dosud ukázal a kam směřuje. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 63/1, str. 50–52. ISSN 0322-8916.

Mlejnkova, H.; Sovova, K.; Vasickova, P.; Ocenaskova, V.; Jasikova, L.; Juranova, E. Preliminary Study of Sars-Cov-2 Occurrence in Wastewater in the Czech Republic. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 5508.

Vašíčková, P., Žák, V., Hrdý, J., Krásna, M., Krzyžánková, M. (2020) Virová agens v odpadních vodách a projekt SOVAK při testování. časopis SOVAK č. 12/2020, 17-21.

Vzorkování odpadních vod
Vzorkování odpadních vod

Vzorkování odpadních vod
Vzorkování odpadních vod

Vzorkování odpadních vod
Vzorkování odpadních vod

Vzorkování odpadních vod
Vzorkování odpadních vod