//
Skrýt nabídku

Hydrologické extrémy (povodně a nedostatek vody)

 • Zpracování a upřesňování koncepce ochrany území před účinky povodní a nedostatku vody,
 • provádění analýz a hodnocení hydrologických jevů, vyvíjení metod jejich analýzy a modelování, zejména extrémů povrchového odtoku vody z povodí a nízkých průtoků,
 • řešení srážkoodtokových modelů a protipovodňových koncepcí,
 • zpracování a hodnocení disponibilních vodních zdrojů v povodí pro současné a výhledové podmínky ovlivněných změnou klimatu,
 • vývoj metod hydrologického modelování a korekcí globálních a regionálních klimatických modelů,
 • semi-kvantitativní, kvantitativní stanovení povodňového rizika včetně doporučení (návrhů opatření) vyplývajících z rizikovosti částí řešeného území, práce spojené s přípravou plánů pro zvládání povodňových rizik,
 • identifikace území ohroženého přívalovými povodněmi,
 • identifikace území ohroženého suchem (meteorologickým, agronomickým a hydrologickým) a nedostatkem vody,
 • studie komplexních návrhů protierozních a protipovodňových opatření v ploše povodí s vyjádřením jejich efektivity,
 • studie a kvantitativní posouzení návrhů opatření v ploše povodí a v tocích pro omezení nedostatku vody v krajině,
 • návrhy a hodnocení minimálních zůstatkových průtoků,
 • vývoj a aplikace metod hodnocení dopadů klimatických změn na akvatické biocenózy v říčních systémech – hodnocení dlouhodobých změn a změn způsobených vysycháním toků,
 • příprava podkladů pro oblast plánování a konzultační činnost zaměřenou na prosazení záměrů plánů oblastí povodí a vytváření odborných předpokladů pro právní a technické předpisy a ekonomická hodnocení.